Zakon o rokovima izmirenja obaveza

U predhodnom periodu na snagu je stupio Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza, kojim se želi postići veća disciplina u vezi sa plaćanjima i povećati likvidnosti privrednih subjekata. Takođe, pored Zakona ovih dana treba da se donese i Pravilnik kojim se propisuje način i postupak vršenja kontrole nad primjenom Zakona. Kako je tema veoma aktuelna na ovaj način možete se upoznati sa zakonskim rješenjem i kontaktirati nas za eventualna pojašnjenja.